Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe

Białystok, 20 listopada 2013

 

 

ZSO3.250 -1/2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1, 15 – 042 Białystok zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami)

  1. Określenie przedmiotu zamówienia : świadczenie usług z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania specjalistyczne – okulista, laryngolog, neurolog, spirometria, EKG, Rtg klatki piersiowej, badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych dla pracowników ZSO Nr 3)
  2. Termin realizacji zamówienia 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
  3. Kryteria wyboru: cena 80 %, lokalizacja zakładu opieki zdrowotnej z uwagi na dogodny dojazd i odległości od siedziby ZSO Nr 3  – 20 %.
  4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Oferta winna zawierać: koszt poszczególnych badań, koszt udziału lekarza w innych pracach na rzecz organizacji warunków pracy i BHP.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1, 15 – 042 Białystok, sekretariat szkoły /przesłać faksem  na numer 85 7323050\ przesłać poczta elektroniczną na adres 3lo@3lo.bialystok.pl do dnia 06.12.2013 r. do godz. 15.00
  2. Osobą do kontaktu z oferentami jest: Sekretarz Szkoły Eliza Szymańska tel. 85 7416033
  3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejsza ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
  4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

 

Zatwierdzam

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Górniak

 

Pobierz formularz (doc)