Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 lis 2007 I Edycja Konkursu Literackiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Konkurs Literacki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2007/2008
„Niebo złote ci otworzę,
w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć (…)”
/K. K Baczyński/

ZAPRASZAMY!

Spis treści
1. Informacje ogólne …………………………………………………………………………..
2. Regulamin konkursu ……………………………………………………………………….
3. Jury ……………………………………………………………………………………………….
4. Nagrody i wyróżnienia …………………………………………………………………….
5. Karta uczestnika …………………………………………………………………………….

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, którzy interesują się twórczością poety – Kolumba i sami tworzą do udziału w I Edycji Konkursu Literackiego.
Mottem tegorocznego konkursu są słowa:

„Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć (…)”

/K. K Baczyński/

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) od samego początku uznawany był za najwybitniejszego poetę swojej generacji (także jako autor liryków miłosnych, kierowanych do żony, Barbary z Drapczyńskich, którą poślubił w 1942 r.). Pod pseudonimem Jan Bugaj opublikował dwa tomy: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944).
Jego spuściznę stanowi aż 500 wierszy, w tym kilkanaście poematów. Baczyński ogłaszał też opowiadania, szkice i recenzje literackie. Związany był z pismem „Płomienie”, którego twórcy kontynuowali tradycję przedwojennej myśli socjalistycznej, wypracowując nową wizję kultury jako więzi międzyludzkich. Redagował też „Drogę” – miesięcznik literacki tego samego środowiska.
Studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Był żołnierzem harcerskich Grup Szturmowych, z których powstał batalion AK „Zośka”. Zginął w pierwszych dniach powstania warszawskiego (kilka tygodni później poległa też jego żona).

I. Informacje ogólne.
1. Organizatorzy:
- Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.
- Przedmiotowy Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w III LO w Białymstoku.
2. Cel konkursu:
- prezentacja dorobku artystycznego twórców prac literackich;
- możliwość bezpośredniego kontaktu ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz wymiany doświadczeń, repertuaru i pomysłów artystycznych;
- promocja szczególnie uzdolnionych wykonawców;
- propagowanie talentów literackich ludzi młodych, dla których bliska jest twórczość K.K. Baczyńskiego, będąca inspiracją.
3. Imprezy towarzyszące
- Warsztaty literackie
- Prezentacja nagrodzonych prac literackich
* Kalendarium imprez towarzyszących zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły:
www.3lo.bialystok.pl
4. Kontakt:
- szkolna strona internetowa: www.3lo.bialystok.pl
- sekretariat szkoły: tel. 085 7416033, fax 085 7323050

II. Regulamin Konkursu Literackiego:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: poezji i prozy.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.
3. Należy przesłać 3 dotąd niepublikowane wiersze lub pracę napisaną prozą (np. opowiadanie, felieton, esej, list) do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Wymagane są trzy kopie.
Do przesłanych prac uczestnik dołącza dyskietkę bądź płytę CD/DVD z zapisanym tekstem.
4. Prace powinny być inspirowane słowami K. K. Baczyńskiego:
„Niebo złote ci otworzę,
w którym ciszy biała nić jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć (…)”
5. Każdy arkusz pracy powinien być podpisany godłem (pseudonimem).
6. W osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić Kartę uczestnika.
7. Prace należy dostarczyć do 20 grudnia 2007 r. pod adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok
8. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 5 grudnia 2007 r. pod adres szkoły.
O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
9. O wynikach konkursu laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni pisemnie.
III. Jury konkursowe:
1. Jury powołane zostanie przez Dyrektora III LO w Białymstoku.
2. Skład Jury zostanie zamieszczony na szkolnej stronie internetowej:
www.3lo.bialystok.pl

3. Prace oceniać będzie Jury według przyjętych zasad:
I. Zgodność z tematem
II. Walory artystyczne
III. Poprawność językowa

IV. Nagrody i wyróżnienia:
1. Poezja:
I miejsce -………………………………………………………………………………………………
II miejsce – ……………………………………………………………………………………………
III miejsce – ………………………………………………………………………………………….
Wyróżnienie:…………………………………………………………………..
2. Proza:
I miejsce – …………………………………………………………………………………………….
II miejsce – …………………………………………………………………………………………..
III miejsce – …………………………………………………………………………………………
Wyróżnienie:………………………………………………………………….
3. Laureatom konkursu i osobom wyróżnionym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.
4. Opiekunowie otrzymają listy gratulacyjne.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej
III LO w Białymstoku.

Karta uczestnika Konkursu Literackiego.doc

III. Decyzja Jury konkursowego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Białystok, dn….. Podpisy Jury: