Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 sty 2015 Terminarz – II półrocze

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2014/2015 – II semestr
 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

10.02.2015 wtorek 17.00

Zebranie Rodziców uczniów klas I oraz kl. 0 g z p. Elżbietą Powichrowską – Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji ETAP, terapeutą uzależnień. Temat wystąpienia: „Przyczyny zachowań ryzykownych wśród młodzieży” (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu zebranie Rodziców z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

11.02.2015 środa 17.00 Zebranie Rodziców uczniów klas II i III z Wychowawcami w wyznaczonych salach.
12. 02. 2015 czwartek Spotkanie Zespołu Doradczego Dyrektora Szkoły
do 15.02.2015 Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji obejmującej dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach złożonych przez zdających
19. 02. 2015 czwartek 16.30 Zebranie Rady Pedagogicznej: Omówienie matur próbnych, monitorowanie realizacji podstawy programowej
12. 03. 2015 Spotkanie Zespołu Doradczego Dyrektora Szkoły
19 .03.2015 czwartek 12.00 Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III
19.03.2015 czwartek 17.00 – 19.00 Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami.
26.03.2015 czwartek 16.30 Zebranie Rady Pedagogicznej: szkolenie „Wizerunek szkoły”
02. 04 – 07.04.2015 czwartek – wtorek Wiosenna przerwa świąteczna
13.04.2015 poniedziałek Dzień wolny – Prawosławne Święta Wielkanocne
20. 04.2015 poniedziałek 12.00 Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III
do 22.04.2015 środa Poinformowanie uczniów, absolwentów o strukturze i formie egzaminu maturalnego oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu
21.04.2015 wtorek 16.30 Zebranie Rady Pedagogicznej: Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych
23.04.2015 czwartek do godz. 12.00 Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych
24.04.2015 piątek 8.15 Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie  świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).
27.04.2015 poniedziałek 10.00 Akademia z okazji 3 Maja – wręczenie nagrody „Dobrego Polaka” (kl. 0 g oraz klasy pierwsze bez kl. I g)
do 04.05.2015 poniedziałek Odbiór zaświadczeń od laureatów i finalistów olimpiad oraz stwierdzenie ich uprawnień do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu.
04,05,06. 05.2015 poniedziałek, wtorek, środa Dni wolne dla uczniów klas 0g, I i II (bez odpracowania)
04 – 29.05.2015 Przeprowadzenie maturalnych egzaminów pisemnych i ustnych zgodnie z harmonogramem
11.05. -29.05.2015(3 tygodnie) Sprawdziany dyrektorskie w klasach I  z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki dla wszystkich klas I i 0g (0 g bez języka angielskiego). Pozostałe sprawdziany dyrektorskie: historia – Ia, Ig; WOS – kl. I a, fizyka, informatyka – kl. I b oraz I d 1; geografia kl. I c, I d 2, I g; biologia kl. I e, f, h; chemia kl. I e, f, h.
18. 05. 2015 poniedziałek 8.00- 11.00 Uczniowie klas II – Matura próbna z języka polskiego poziom podstawowy; poziom rozszerzony  kl. II a
19. 05. 2015 wtorek 8.00- 11.00 Uczniowie klas II – Matura próbna z matematyki poziom podstawowy (poziom rozszerzony klasy z rozszerzoną matematyką)
20. 05. 2015 środa 8.00- 11.00 Uczniowie klas II – Matura próbna z języka angielskiego poziom podstawowy albo poziom rozszerzony według wyboru dokonanego przez ucznia
21.05.2015 czwartek 8.00- 11.00 Uczniowie klas II – Matura próbna z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu oprócz języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zdawana tylko na poziomie rozszerzonym
21.05.2015 czwartek Poinformowanie rodziców uczniów klas 0g, I i II o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania
05.06.2015 piątek Dzień wolny
11.06.2015 czwartek Spotkanie Zespołu Doradczego Dyrektora Szkoły
22.06.2015 poniedziałek do godz. 12.00 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach 0g, I i II
24.06.2015 środa 16.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas 0g, I i II III LO oraz analiza wyników sprawdzianów dyrektorskich w kl. I oraz analiza matur próbnych w kl. II
25.06.2015 czwartek do godz. 12.00 Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas 0g, I i II oraz dzienników nauczania indywidualnego
26.06.2015 piątek 9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015
26.06.2015 piątek 11.00 Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2014/2015