Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
12 cze 2011 Debata Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych ph.: „Współpracujmy, razem łatwiej”

Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Górniak wita gości przybyłych na Debatę Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowaną w ramach XII Białostockiego Forum Szkół pod hasłem „Współpracujmy, razem łatwiej”

1. Miejsce i czas debaty, zorganizowanej w ramach XII Białostockiego Forum Szkół: III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, 8 czerwca 2011 (środa) o godz. 10.00

2. Warsztaty: Debatę poprzedziły warsztaty. Uczestniczyli w nich uczniowie oraz opiekunowie Samorządów Uczniowskich głównych uczestników debaty.

• Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się 17 marca 2011 roku. Uczestnicy dowiedzieli się od prowadzącej warsztaty pani Joanny Doleckiej, specjalisty do spraw public relations o różnych rodzajach i stylach debat. Młodzież i opiekunowie wybrali jako najbardziej odpowiedni model oxfordzki.

• Drugie warsztaty poprowadził dr Jarosław Matwiejuk – Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Młodzież miała okazję podyskutować o funkcjonowaniu i kompetencjach samorządów, a także z pierwszej ręki uzyskać informacje o pracy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, jako że dr Matwiejuk łączy obowiązki prodziekana z pracą posła RP

• Ostatnie warsztaty poprowadzili pani Dorota Sawicka oraz pan Leszek Jawor.

Po burzliwej dyskusji młodzież wraz z opiekunami uzgodniła tezę debaty.

3. Loża Ekspertów: Aby uatrakcyjnić debatę pod względem merytorycznym powołaliśmy Lożę Ekspertów, w której zasiadły osoby związane na co dzień z samorządnością:
• Pani Lucja Orzechowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
• Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin
• Pani Katarzyna Paszkowska – członek Europejskiego Parlamentu Młodzieży, tegoroczna absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
• Pan Denis Dawidziuk – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Miasta Białegostoku, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

Jako gość honorowy w debacie brał udział p. Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej Miasta Białegostoku

4. Prowadzący debatę:
• pani Dorota Sawicka – dziennikarka Polskiego Radia Białystok zajmująca się tematyką samorządu, trener Stowarzyszenia Stop (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych)
• pan Leszek Jawor – nauczyciel języka polskiego w III LO
w Białymstoku, animator kultury

5. Uczestnicy debaty:
W debacie wzięło udział (jako główni uczestnicy) po dwóch przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wytypowanych ośmiu szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,
• III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku,
• VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,
• Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku,
• Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,
• Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,
• Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

Jako publiczność z prawem głosu uczestniczyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami wszystkich pozostałych białostockich szkół ponadgimnazjalnych, 16 wybranych szkół gimnazjalnych oraz przedstawiciele Samorządów Klasowych gospodarza imprezy czyli III LO.

6. Teza debaty: Samorząd Uczniowski nie współdecyduje o funkcjonowaniu szkoły i uczniów.

7. Forma debaty: debata oxfordzka

W debacie oxfordzkiej dyskutują dwie drużyny.
Drużyna propozycji – „za” tezą (4 osobowa) oraz drużyna opozycji – „przeciw” tezie (4 osobowa), w których każdy członek zespołu odgrywa inną, wcześniej uzgodnioną w grupie rolę:
- Kapitan
- Argumentujący (Paw)
- Zbijający argumenty (Bokser)
- Podsumowujący (PR-owiec)
Debatę oxfordzką prowadzi Marszałek , a czas wypowiedzi kontroluje Sekretarz .
Każdy z członków drużyn przygotowuje 3-minutowe wystąpienia, podczas których mogą paść pytania lub informacje ze strony drużyny przeciwnej, Loży Ekspertów i publiczności.
Prawem przemawiającego jest odrzucenie zadawanego pytania lub informacji. Jeśli jednak przemawiający udzieli głosu innej osobie, nie wydłuża to automatycznie czasu jego wystąpienia.
Przemawiający jest objęty 30-sekundowym „parasolem ochronnym” na początku i na końcu przemowy, to znaczy, że w tym czasie nie mogą paść pytania ani informacje.
Po wysłuchaniu argumentów wszystkich członków drużyn mogą paść kolejne 30-sekundowe pytania lub informacje ze strony Loży Ekspertów i publiczności.
Drużyny udzielają 1-minutowych informacji lub odpowiadają na pytania.
W debacie oxfordzkiej nie ma obrażania ani wyśmiewania uczestników debaty.
Debatę kończy głosowanie.
Marszałek ogłasza wynik debaty.

8. Przebieg debaty:
Obie drużyny zaprezentowały przemyślane argumenty na obronę swojej tezy.
Drużyna „propozycji” zaprezentowała następujące argumenty:
1. Samorząd Uczniowski jest szeroko pojętym forum do dyskusji pomiędzy uczniami a dyrekcją, nie ma natomiast kompetencji decyzyjnych, tym samym ma zdecydowanie ograniczony wpływ na politykę dyrekcji wobec uczniów.
2. W praktyce funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego ma niewiele wspólnego z formalnym, obowiązującym prawem.
3. Częstym zjawiskiem jest sytuacja, w której do władzy w Samorządzie dochodzą osoby, które zdobyły ją poprzez populizm, w rzeczywistości okazując się niekompetentne.
4. Uczniowie lub ich przedstawiciele często nie są traktowani na równi z dyrekcją czy nauczycielami i w konfrontacji z nimi są z góry skazani na porażkę, co skutkuje ograniczonym polem działania samorządu.
5. Dyrekcja często tłumaczy się brakiem czasu na rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Samorząd, co powoduje, iż rozstrzygnięcie niektórych spraw ciągnie się miesiącami, często za innej kadencji Samorządu Uczniowskiego.
6. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego do jego uprawnień należy „wydawanie opinii, na wniosek Dyrektora na temat pracy nauczyciela”. Przywilej ten nie jest wykorzystywany. Drużyna „opozycji” zaprezentowała następujące argumenty:
1. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów funkcjonujących w szkole. Pozostałe organy to Rada Pedagogiczna z Dyrektorem Szkoły na czele oraz Rada Rodziców. Każdy z tych organów ma znaczący wpływ na organizację życia w szkole.
2. Współpraca pomiędzy poszczególnymi organami odbywa się na zasadzie pełnego i lojalnego partnerstwa.
3. Działalność Samorządu Uczniowskiego regulują następujące przepisy prawne: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (art. 55), Statut Szkoły oraz zgodny z nim Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Przepisy są tworzone po to, aby ich przestrzegać, dlatego każdy uczeń i każdy nauczyciel w szkole ma prawo i obowiązek je znać i stosować dla wspólnego dobra.
4. Każdy uczeń szkoły jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, dlatego konieczne jest uświadomienie sobie, że każdy uczeń ma wpływ na organizację życia w szkole.
5. Dobre funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego zależy od właściwego wyboru zarządu. Samorząd ma prawo odwołać osobę źle spełniającą swoje funkcje.
6. Samorząd Uczniowski, którego kompetencje są wystarczająco szerokie i respektowane przez pozostałe organy, może zdziałać dla społeczności szkoły wiele dobrego. Uczniowie mają okazję wykazać się swoją kreatywnością dzięki prawu do organizacji imprez kulturalnych, oświatowych czy sportowych. Kształtują też swoje postawy obywatelskie i zdobywają umiejętności społeczne cenione przez przyszłych pracodawców.
Zarówno członkowie Loży Ekspertów, jak i licznie zgromadzona publiczność aktywnie uczestniczyli w debacie zadając pytania lub udzielając informacji.
Kontrowersyjna teza spowodowała, że debata była niezwykle burzliwa, a wypowiedzi uczestników zawierały duży ładunek emocji. Młodzież bez obawy wyrażała swoją często bardzo krytyczną opinię.
Przed rozpoczęciem naszej debaty każdy z uczestników otrzymał karty do glosowania w kolorze zielonym i czerwonym. Na zakończenie członkowie Loży Ekspertów i publiczność, których przekonała drużyna propozycji , czyli „za” tezą podnieśli zieloną kartkę, natomiast ci, których przekonała drużyna opozycji , czyli „przeciw” tezie podnieśli czerwoną kartkę.
Wynik debaty pokazał, że nad kwestią samorządności w szkołach trzeba jeszcze popracować. Za tezą, że „Samorząd Uczniowski nie współdecyduje o funkcjonowaniu szkoły i uczniów” było 92 uczestników, a za antytezą, czyli że „Samorząd Uczniowski współdecyduje o funkcjonowaniu szkoły i uczniów” było 33 uczestników debaty.
Kapitanowie obu drużyn podziękowali sobie wzajemnie za udział w debacie.
Cieszymy się, że udało nam się zorganizować autentyczną wymianę poglądów na temat bliski wszystkim uczniom.
Mamy nadzieję, że debata przełoży się na konstruktywne działanie i zachęci młodzież do angażowania się w życie szkoły.
Wszyscy rozstali się z przekonaniem, że chcieć to móc.

9. Informacje w mediach: O debacie można przeczytać w Kurierze Porannym z dnia 9 czerwca 2011 oraz na stronie internetowej III LO (www.3lo.bialystok.pl)

FOTORELACJA:

Wicedyrektor Szkoły p. Barbara Kalinowska prezentuje przebieg trzech warsztatów, w których uczestniczyli główni uczestnicy debaty

Prowadząca debatę p. Dorota Sawicka, dziennikarka Polskiego Radia Białystok wyjaśnia zasady debaty oxfordzkiej

Drużyna propozycji, czyli „za” tezą „Samorząd Uczniowski nie współdecyduje o funkcjonowaniu szkoły i uczniów”

Drużyna opozycji, czyli „za” antytezą „Samorząd Uczniowski współdecyduje o funkcjonowaniu szkoły i uczniów”

Głos zabiera Adam Krzewski z IV LO – Kapitan drużyny propozycji

P. Barbara Majewska – opiekun Samorządu Uczniowskiego w III LO

Loża Ekspertów: p. Denis Dawidziuk – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Miasta Białegostoku, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego, p. Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin, p. Lucja Orzechowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, p. Katarzyna Paszkowska – członek Europejskiego Parlamentu Młodzieży, tegoroczna absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku

Publiczność biorąca udział w debacie

Hanna Piekarska – zbijający argumenty (bokser) drużyny opozycji

Jakub Sawicki – argumentujący (paw) drużyny propozycji

Glos zabiera członek Loży Ekspertów p. Lucja Orzechowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Pytanie ze strony publiczności

Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Górniak bierze czynny udział w debacie

Wicedyrektor Szkoły p. Barbara Kalinowska prezentuje swoje argumenty

Loża Ekspertów z uwagą wysłuchuje argumentów obu drużyn

Głos zabiera członek Loży Ekspertów p. Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin

Katarzyna Paszkowska – członek Europejskiego Parlamentu Młodzieży, tegoroczna absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku

Publiczność głosująca „za” tezą „Samorząd Uczniowski nie współdecyduje o funkcjonowaniu szkoły i uczniów” (92 głosy)

Glosujący, których przekonały argumenty opozycji (33 glosy)

Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Górniak dziękuje wszystkim uczestnikom debaty

Podsumowanie debaty przez członka Loży Ekspertów p. Lucję Orzechowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

fot. Katarzyna Maciejuk