Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 sie 2014 Prawa i obowiązki ucznia

Ustalone w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3:
§ 30 1. W szkole przestrzegane są prawa ucznia ze szczególnym uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń ma prawo do złożenia skargi do Dyrektora Szkoły.
2. Prawa i obowiązki uczniów.
1) Uczeń ma prawo do:
a) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów,
b) tylko 2 prac kontrolnych w ciągu tygodnia nauki,
c) podawania z wyprzedzeniem tygodniowym zakresu materiału i terminu pracy kontrolnej,
d) „szczęśliwego numerka”, który zwalnia z odpowiedzi ustnych i pisemnych w danym dniu (z wyjątkiem prac zapowiadanych),
e) zgłoszenia, bez konsekwencji w postaci oceny, nieprzygotowania do lekcji (liczba nieprzygotowań zależy od ustaleń nauczyciela przedmiotu zawartych w PSO). Fakt nieprzygotowania nauczyciel przedmiotu odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, wpisując datę nieprzygotowania,
f) zwrotu prac pisemnych w terminie do 14 dni od daty ich napisania (w przypadku nauczycieli języka polskiego i języków obcych 3 tygodnie),
g) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
h) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
i) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
j) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
k) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnej z zasadami zawartymi w PSO i WSO,
l) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
m) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
n) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
o) zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2) Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
c) usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach edukacyjnych niezwłocznie po powrocie do szkoły najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej (uczeń pełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swoich nieobecności),
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój fizyczny i intelektualny,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach edukacyjnych,
h) dbania o schludny wygląd.