Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 sie 2014 Kary i nagrody ucznia

§ 31 1. Uczeń ma prawo znać nagrody i kary oraz tryb odwołania się od kar. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. Wymierzane kary powinny być poprzedzone wysłuchaniem ucznia.
2. Przed zastosowaniem kary muszą być podjęte przez wychowawcę środki zaradcze potwierdzone adnotacją w dokumentacji wychowawcy:
1) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniem,
2) rozmowa indywidualna wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,
3) zgłoszenie problemu wychowawczego pedagogowi szkolnemu / psychologowi przez wychowawcę,
4) rozmowa psychologa / pedagoga szkolnego z uczniem
5) rozmowa psychologa/pedagoga szkolnego z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia
3. Po wyczerpaniu wszystkich środków zaradczych przewiduje się zastosowanie wobec ucznia następujących kar:
1) upomnienie wychowawcy, podane do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów), wzór nr 1
2) nagana wychowawcy podana do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów), (wzór nr 2)
3) upomnienie Dyrektora Szkoły podane do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów), wzór nr 3,
4) nagana Dyrektora Szkoły podana do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów), wzór nr 4,
5) skreślenie ucznia z listy uczniów, wzór nr 5.
4. Środki zaradcze stosowane są w przypadkach:
1) nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
a) rozmowa indywidualna wychowawcy z uczniem w przypadku nieusprawiedliwionych maksymalnie 15 godzin,
b) rozmowa wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w przypadku braku poprawy frekwencji (maksymalnie do 10 kolejnych godzin nieusprawiedliwionych)
c) rozmowa psychologa / pedagoga szkolnego z uczniem w przypadku braku poprawy frekwencji (maksymalnie do 10 kolejnych godzin nieusprawiedliwionych)
d) rozmowa psychologa / pedagoga szkolnego z rodzicami (prawnymi opiekunami) w przypadku braku poprawy frekwencji (maksymalnie do 10 kolejnych godzin nieusprawiedliwionych)
2) kradzieży mienia szkolnego oraz mienia osobistego uczniów i pracowników szkoły
3) dewastacji mienia szkoły
4) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej oraz czynów mających znamiona wybryków chuligańskich wobec uczniów lub pracowników szkoły
5) spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania i dystrybucji środków odurzających na terenie szkoły.
5. Kary stosowane są w przypadkach braku poprawy frekwencji lub przy powtarzających się zachowaniach ujętych w §31 ust.4 pkt. 2, 3, 4, 5.
6. Skreślenie ucznia z listy uczniów:
7. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów na wniosek wychowawcy klasy (wzór nr 6), na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego (wzór nr 7). Przepis nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek Dyrektora Szkoły może zostać przeniesiony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły.
8. Przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów:
1) szczególnie rażące, nagminne zdarzenia z udziałem ucznia dotyczące zachowań ujętych w §31 ust.4 pkt. 2, 3, 4, 5.
2) dalsze uchybienia wobec postanowień Statutu Szkoły po wcześniejszym trzykrotnym ukaraniu ucznia naganą Dyrektora Szkoły.
9. Tryb odwołania się od kary wymierzonej uczniowi:
1) uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,
2) Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego
3) uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Podlaskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji stronie,
4) prawo do odwołania wymienione w §31 ust.9 pkt.1 i 3 przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.
10. Za bardzo dobrą naukę, prace na rzecz szkoły, wzorową frekwencję, osiągnięcia olimpijskie, artystyczne i sportowe oraz za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w pracę: stowarzyszeń, organizacji, itp. uczeń może być nagrodzony:
1) pochwałą wychowawcy (wzór nr 8)
2) pochwałą Dyrektora Szkoły (na wniosek wychowawcy klasy) (wzór nr
3) nagrodą rzeczową (np. książka, gra, płyta, statuetka),
4) dyplomem,
5) stypendium,
6) wycieczką dofinansowaną w 50% przez Radę Rodziców,
7) listem gratulacyjnym przekazanym rodzicom na uroczystościach szkolnych w obecności całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
11. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
12. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie nauczyciel przedmiotu informuje go na miesiąc przed śródroczną i roczną radą klasyfikacyjną, natomiast wychowawca powiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed śródroczną i roczną radą klasyfikacyjną.