Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
02 mar 2015 I Białostockie Mistrzostwa w Debatach Oksfordzkich szkół ponadgimnazjalnych w III LO – tezy

Proponowane tezy na Białostockie Mistrzostwa w Debatach Oksfordzkich Szkół Ponadgimnazjalnych
13 marca 2015 w III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zmiany
2. Wielokulturowość jest zagrożeniem dla polskiego społeczeństwa
3. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej pozbawiło nasz kraj części suwerenności
4. Wejście do strefy euro jest szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Polski
5. W Polsce powinna zostać wprowadzona kara śmierci
6. Polska jest państwem, które w pełni przestrzega praw człowieka
7. Wysokie sankcje karne skutecznie odstraszają od popełniania przestępstw
8. System dwupartyjny zapewnia lepsze funkcjonowanie państwa niż system wielopartyjny
9. Państwo federacyjne działa sprawniej niż państwo unitarne
10. Formy demokracji bezpośredniej nie mają racji bytu we współczesnych społeczeństwach
11. Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinna zostać wzmocniona
12. Normy moralne powinny mieć pierwszeństwo przed normami prawnymi
13. Organizacje ekologiczne hamują współczesny rozwój cywilizacyjny
14. Stosunki międzynarodowe Polski z krajami sąsiednimi powinny być kształtowane w oparciu o zaszłości historyczne
15. Polska powinna dążyć do demokratyzacji Białorusi i Ukrainy
16. Polityka socjalna państwa powinna dążyć do wyrównywania poziomu zamożności obywateli
17. Masowy napływ imigrantów sprzyja rozwojowi gospodarczemu państwa
18. Członkostwo w NATO zapewnia Polsce bezpieczeństwo militarne
19. Prawo powinno odwoływać się do wartości religijnych
20. W ciągu ostatnich 25 lat udało się zbudować w Polsce społeczeństwo obywatelskie
21. Polska jest państwem zdolnym do prowadzenia samodzielnej i asertywnej polityki wobec Rosji