Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 sie 2014 WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA

W ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/15 uczniom klas III LO spełniających następujące kryteria:

KRYTERIUM I – dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539zł netto.

KRYTERIUM II - dochód na osobę w rodzinie przekracza 539 zł netto, ale występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej: (ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna). – wymagane jest pisemne uzasadnienie wniosku , o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły.

KRYTERIUM IIIniezależnie od kryterium dochodowego – uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dziecko słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchowa w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

UWAGA !

Proszę dołączyć razem z wnioskiem kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kryterium III odnosi się do uczniów klas I – III LO

 Szczegółowe informacje i wnioski
dotyczące warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w gabinecie pedagog/psychologa

Termin składania wniosków – do 8 września 2014r.
(pedagog szkolny/psycholog)