Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
12 maj 2014 Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złoży w gabinecie pedagoga szkolnego i psychologa w terminie do dnia 13 czerwca (piątek) 2014 r.