Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
17 cze 2013 Stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 2013

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 znajduje się na stronie internetowej http://www.kuratorium.bialystok.pl, w zakładce UCZNIOWIE/POMOC MATERIALNA, tytuł Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2013.
Uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o dostarczenie wypełnionych wniosków w formie elektronicznej do gabinetu pedagoga/psychologa do dnia 21.06.2013
Kandydat do stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania powinien spełniać następujące kryteria:1. laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2. laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4. uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
5. uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) tylko w roku szkolnym 2012/2013.