Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
18 maj 2013 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013/14 za wyniki i osiągnięcia w nauce

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz
z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 18 czerwca 2013r.

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie: http://www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia naukowe).