Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
15 cze 2012 Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK ogłasza X edycję Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 przyznamy stypendia o charakterze naukowym. O nasze stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich o średniej ocen nie niższej niż 4.0, mieszkający lub uczący się w Białymstoku, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych (preferujemy uzdolnienia humanistyczne i artystyczne), posiadający udokumentowane osiągnięcia, pochodzący z niezamożnych rodzin. Bardzo oczekujemy na zgłoszenia od uczniów pochodzących z małych miejscowości, uczących się w Białymstoku.

Stypendia będą wypłacane każdego miesiąca przez okres roku szkolnego (10 miesięcy). Pierwsze stypendia zostaną wypłacone we wrześniu 2012 roku, ostatnie w czerwcu 2013 r. Wysokość stypendiów na rok szkolny 2012/ 2013 ustali Rada Programu Stypendialnego podczas komisji decydującej o podziale stypendiów.

Regulamin Programu Stypendialnego WIDOK, wzór wniosku stypendialnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie są dostępne na stronach internetowych:
Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK www.widok.org.pl
„Kuriera Porannego” www.poranny.pl
Serwera Regionalnego www.podlaskie.ngo.pl
Podlaskiego Kuratorium Oświaty www.kuratorium.bialystok.pl

Wypełniony wniosek stypendialny wraz z załącznikami (wymienionymi w punkcie E wniosku stypendialnego) należy wysłać listem poleconym w terminie do 23 lipca 2012 roku na adres:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok

koniecznie z dopiskiem na kopercie: Stypendia WIDOK