Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 III LO to wysoka jakość kształcenia, wychowania i opieki

CELE GŁÓWNE

Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie kształcenia, rozwijania zainteresowań, wychowania, opieki i planowania kariery zawodowej absolwentów.

Stwarzanie warunków, aby Koncepcja Pracy Szkoły była żywa, ulegała modyfikacjom, aby zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 2014 – 2015

 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym nastawiona na wzajemny rozwój
 2. Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, dalszy wzrost jakości kształcenia, m. in. poprzez uwzględnianie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego, indywidualizację procesu kształcenia.
 3. Realizowanie celów kształcenia ogólnego:
  • Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;
  • Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  • Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 4. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji kluczowych:
  • Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  • Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz funkcjonowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
  • Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
  • Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
  • Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
  • Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
  • Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  • Umiejętność pracy zespołowej.
 5. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia np. wspieranie talentów, rozwijanie pasji.
 6. Podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, wzmacnianie współpracy między szkołą a rodzicami, wspomaganie rodziny.
 7. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów poprzez stwarzanie w szkole bezpiecznych warunków nauki i opieki we współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi. Budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 8. Dostosowanie funkcjonowania szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
 9. Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych, jak również bieżących potrzeb szkoły.
 10. Doskonalenie organizacji pracy szkoły i systemu przepływu informacji.
 11. Rozwój i modernizacja istniejącej bazy szkolnej.